Samarbeidspartnarar

Vike Montessoriskule har gode samarbeidspartar når vi treng det:

Vestnes kommune

Helsesøster Marit Eikli har faste trefftider på skulen. Dette skuleåret er det ein måndag i månaden, kl.09.00-11.00. Ho har sine helsefaglege oppgåver, og i tillegg er ho ein god samtalepartner for elevar som treng litt ekstra oppfølging.

PPT v/Anna S. Neraas er skulen sin kontakt i saker der elevane viser lærevanskar og/eller psykososiale utfordringar. Ho gir råd og rettleiing til skulen, og til føresette som treng det. Skulen ber alltid om samtykke frå foreldra dersom barnet skal drøftast ved namn.

Tverrfagleg team er ei gruppe ressurspersonar samansett frå barnevernet, helsestasjonen og PPT. Dei drøfter gjerne saker på eit tidleg stadium, slik at skulen kan få råd om ein elev eller ei gruppe elevar har utfordringar. Saker ofte er samansette, og då kan ei slik gruppe vere god å rådføre seg med. Skulen ber alltid om samtykke frå foreldra dersom eleven/elevane skal drøftast ved namn.

Kommunalsjef Paul Eidhammer er skulen sin kontaktperson i saker der vi må samhandle med Vestnes kommune. Det er kommunalsjefen som gjer enkeltvedtak om ein elev skal ha spesialundervisning eller særskilt norskopplæring.

Nettverk Montessori Møre og Romsdal

Rektorane på Montessoriskulane i Møre og Romsdal (+ ein skule frå Sogn og Fjordane) møtast 1-2 gongar i halvåret for å dele erfaringar og drøfte ulike utfordringar. Ein gong i året har vi storsamling, der også resten av personalet er med.

Økonomisenteret

Økonomisenteret på Vestnes er vårt regnskapsbyrå, og held mellom anna kontroll på skule- og SFO-innbetalingane. Kontaktperson her er Åse Ødegård.